Algemene voorwaarden

 1. Alleen deze algemene voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen partijen met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant van TENSIO.

  Indien uitdrukkelijk en schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan de voorwaarden van de medecontractant van TENSIO, dan gelden de hiernavolgende voorwaarden op aanvullende wijze.

 2. Alle leveringstermijnen worden enkel bij wijze van aanduiding gegeven en overschrijding ervan zal in geen enkel geval de annulatie van de bestelling tot gevolg kunnen hebben, noch kan TENSIO hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

 3. Monsters zijn enkel indicatief. Eventuele afwijkingen tussen monster en geleverd materiaal kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst, terugname van de goederen of schadevergoeding.

 4. De verpakkingen blijven eigendom van TENSIO en worden enkel ten titel van waarborg aangerekend. Zij moeten aan TENSIO in goede staat terugbezorgd worden, voorzien van de etiketten van TENSIO en mogen zeker geen ander product bevat hebben dan dit waarmee het door TENSIO geleverd werd. Kosten voor eventuele reiniging vallen ten laste van de koper.

 5. Elk zichtbaar gebrek of leveringstekort dient TENSIO uiterlijk bij levering te worden meegedeeld.

  Elk verborgen gebrek of leveringsgebrek moet binnen de 8 dagen na de ontdekking ervan bij aangetekend schrijven aan TENSIO worden gemeld.

  Wanneer er sprake is van een aan TENSIO toe te rekenen gebrek en de hoger vermelde formaliteiten werden nageleefd, zal de waarborgverplichting van TENSIO, wanneer het gebrek herstelbaar is, beperkt zijn tot het herstellen van het gebrek en wanneer het gebrek redelijkerwijze niet herstelbaar is, beperkt zijn tot het vervangen van de goederen door een identiek of gelijkwaardig goed.

 6. TENSIO zal nooit gehouden zijn tot enige andere vorm van schadevergoeding noch voor rechtstreekse noch voor onrechtstreekse schade.

  Partijen komen overeen de eigendomsoverdracht van geleverde, doch nog niet volledig betaalde goederen, uit te stellen tot aan de volledige betaling van de koopprijs.

  Deze goederen mogen dan ook niet door de koper worden ver¬kocht, vervreemd, beleend, verpand of belast, zonder de uit¬drukkelijke schriftelijke toestemming van TENSIO.

  De koper verbindt zich er toe geen enkele handeling te stellen die de identificatie van deze goederen zou bemoeilijken.

 7. TENSIO heeft het recht de overeenkomst met haar medecontractant ten laste van deze medecontractant als ontbonden te beschouwen in de volgende omstandigheden: faillissement van de medecontractant en niet of niet-tijdig betalen door de medecontractant.

  In alle gevallen waarin de overeenkomst ten laste van de medecontractant ontbonden wordt, zal deze aan TENSIO een schadevergoeding betalen die forfaitair vastgesteld wordt op 25% van de overeengekomen prijs, onder voorbehoud van het recht in hoofde van TENSIO om een hogere schadevergoeding te vorderen.

 8. TENSIO neemt alleen een inspanningsverbintenis op zich. Haar aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot maximaal het door de medecontractant betaalde bedrag.

 9. Behoudens bijzondere vermelding op de factuur, zijn de goederen bij de levering contant betaalbaar op de zetel van TENSIO.

  Elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag wordt, zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege en vanaf factuurdatum, verhoogd met een conventionele intrest die gelijk is aan de intrestvoet zoals bepaald in art. 5 Wet Betalingsachterstand + 3%  en die minimum 12% zal bedragen en een forfaitaire schadevergoeding voor de invorderingskosten, met uitsluiting van de gerechtelijke invorderingskosten, van 10% en die minimum 50,00 EUR per factuur zal bedragen.

 10. In geval van betwistingen zal het Belgisch recht worden toegepast en zijn enkel de Belgische Rechtbanken, meer bepaald de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen en desgevallend het Vredegerecht van het kanton Mechelen, bevoegd.


Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!