Ken uw product: informeren als 1e veiligheidspijler

Bij Tensio dragen we veiligheid heel hoog in het vaandel. We onderscheiden drie pijlers: informeren, beschermen en reageren.

Lees in deze blogpost hoe wij onze werknemers en consumenten informeren. Leer ook zelf bij aan de hand van onze 4 tips.

De CLP-verordening (EG) 1272/2008 zegt dat “werknemers en consumenten in de Europese Unie duidelijk worden geïnformeerd over de gevaren van chemische stoffen door middel van de indeling en etikettering.” Dat vinden wij niet meer dan normaal.  Reinigingsmiddelen  zijn  chemische  preparaten:  ze bestaan dus uit verschillende componenten die elk een bepaald risico met zich meebrengen.

Om dat risico uit te schakelen of tot een minimum te herleiden, is het noodzakelijk om deze op een gemakkelijke manier te herkennen en weten hoe ermee om te gaan. Onze etiketten op de verpakkingen voldoen alvast aan de wettelijke voorwaarden qua vorm en inhoud. Het is belangrijk dat u deze 4 tips opvolgt:


    1. Lees het etiket grondig.

   Vele reinigingsmiddelen zien er hetzelfde uit, maar kunnen totaal andere eigenschappen bezitten. Hierdoor kan grote schade worden aangericht, niet alleen aan uzelf, maar ook aan de te reinigen materialen.2. Hou het product in de originele verpakking.

Als u de verpakking om de een of andere reden toch wil veranderen, reinig die dan goed en verwijder alle bestaande etiketten. Kleef daarna het gepaste etiket op de nieuwe verpakking.3. Ruik nooit aan een onbekend product.

Wie weet welke verrassing u te wachten staat.4. Leer de gevaarsymbolen.

Als er geen gevarensymbool op een etiket vermeld staat, wil dat niet zeggen dat het gebruik niet zonder risico is. Respecteer steeds de algemeen geldende veiligheids- en hygiëne voorschriften bij het werken met chemische preparaten. Het kennen van de gevaarsymbolen helpt u hierbij.Bij het veilig werken met chemicaliën speelt het verkrijgen van veiligheidsinformatie een belangrijke rol. Daarom werd in 1991 een Europese richtlijn opgesteld met hierin alle voorwaarden waaraan een veiligheidsinformatieblad moet voldoen. Alle veiligheidsinformatiebladen van Tensio voldoen aan de laatste nieuwe Europese Richtlijn van 2001/58/EG.

Het veiligheidsinformatieblad (SDS) bevat 16 verplichte rubrieken over het desbetreffende product. Naast de aanduiding van de gevaren bevat deze fiche ook verdere informatie zoals de te nemen voorzorgen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Het productinformatieblad (PDS) bevat naast aanduidingen over de veiligheid van het product ook aanbevelingen i.v.m. het correct gebruik, informatie over de best geschikte materialen en dosering. Meestal vermeldt het ook een methode om de concentratie te bepalen.

Als laatste in het rijtje vinden we het bedrijfsvoorschrift (IPI) dat wordt opgehangen in chemielokalen en productieruimten. Hierin worden de gevaren voor mens en milieu opgesomd met de correcte gevarensymbolen per product. Veiligheidsvoorschriften, gedragsregels en Eerste Hulp komen aan bod. De juiste opslag en afvalverwerking worden hierin ook omschreven.

Nood aan een opfrissing? Alle nieuwe gevarensymbolen en hun betekenis vindt u hier

Informatie verstrekken is heel belangrijk voor ons. Beschermen is dat ook! Waarom? Dat leest u in onze volgende blogpost.


Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!